Gizlilik Sözleşmesi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Çerçevesinde Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu sıfatıyla Optimus Doruk Elektrik Elektronik Otomasyon San. Tic. A.Ş. (“OPTİMUS”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

İşlenen Kişisel Veriler

İşlemekte olduğumuz kişisel veriler arasında, iletişime geçmek isteyen ilgili kişilerin; ad, soyad, telefon, elektronik postası, cihaz bilgileri, IP adresleri, ülke ve şehir ve adres bilgileri, kullandıkları tarayıcı türü ve dili, siteye giriş zamanları ve sayıları, çalıştıkları işyeri ve pozisyonları, tarafınızca verilirse banka hesap bilgileri gibi bilgiler bulunabilir.

Kişisel Veriler Hangi Amaçla İşlenmektedir?

Kişisel veriler, verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan talebinize göre şikâyet ve önerilerin değerlendirilerek yanıtlanması, bilgi taleplerinizin karşılanması, pazarlama, reklam, indirim, tanıtım, bilgilendirme, iletişim, ilgilendiğiniz ürün ve hizmetlerimize ilişkin bildirimlerin ve güncellemelerin tarafınıza iletilmesi, ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, profilleme ve analiz faaliyetlerinin yürütülmesi, sunulan ürün ve hizmetlerin beğeni, kullanım alışkanlıklarınız ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirerek sizlere önerilmesi ve tanıtılması ve ayrıca Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali işler v.b.) amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

İşlenen Kişisel Verilerin Aktarımı

OPTİMUS tarafından işlenen kişisel verileriniz, işbu kişisel veri işleme süreci ile sınırlı olmak üzere, iletişim talebinizi Şirket nezdinde değerlendirmek için yetkilendirilmiş olan departman ve birimler ile paylaşılacak olup, bayilerimize, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

OPTİMUS, yukarıda bahsi geçen kişisel verilerinizi, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, şirketimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, internet sitesinde yer alan İletişim Formunu doldurduğunuzda işleyebilir.

Kişisel verileriniz, Kanunun 5. Maddesinde belirtilen “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ile bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metninde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, Şirketimize iletebilirsiniz. Bu çerçevede Şirketimize KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı ve yanıtın tarafınıza gönderilme yöntemini içeren talebinizi; Emek Mh. Ordu Cd. No: 4 Sancaktepe / İstanbul adresine bizzat elden, noter kanalıyla veya Başvuru sahibinin adına tanımlı güvenli elektronik imza ile imzalayarak aşağıda belirtilen KEP adresine iletebilirsiniz.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Unvan: Optimus Doruk Elektrik Elektronik Otomasyon San. Tic. A.Ş.
Mersis No: 0644027678800013
KEP adresi: optimusdoruk@hs03.kep.tr

Yükleniyor...